Skip to content

www.TaxOnline.vn

Bạn cần quan tâm!

Là kế toán của Tổ chức/Doanh nghiệp, bạn quan tâm đến việc Quản lý Thu nhập, Tiền lương, Thuế TNCN, Bảo hiểm thất nghiệp, BH Y tế, BH Xã hội... của người lao động.

Tham khảo chương trình Quản lý Lương trực tuyến tại địa chỉ:

http://www.PayrollOnline.vn

 

Chương trình Miễn phí - Giảm giá

- Hãy tham gia chương trình "Miễn phí sử dụng" cho các gia đình có tổng thu nhập không vượt quá 100 triệu VNĐ/cả năm.

- Giảm giá tới 35% cho mỗi thành viên tiếp theo trong tài khoản của bạn.

Đăng ký sử dụng ngay hôm nay!

 

Đại lý / Cộng tác viên Khai thuế

TaxOnline.vn đang triển khai mở rộng hệ thống Đại lý / Cộng tác viên tại các địa phương nhằm hỗ trợ cho khách hàng trong việc Khai thuế TNCN 2010.

Các tổ chức và cá nhân, có khả năng tiếp cận với chương trình đều có thể đăng ký tham gia.

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi!

 

Bạn đang ở mục:

Trang chủ Hướng dẫn sử dụng Thông tin thu nhập
Trang chủ Hướng dẫn sử dụng Thông tin thu nhập
Hướng dẫn khai Thu nhập (TNCN)

Khai báo tất cả các khoản thu nhập của người khai thuế. (những mục không cần thiết có thể bỏ qua)

Tiền lương, tiền công: Nếu có thu nhập từ tiền công, tiền lương, bạn phải cập nhật khoản mục này. Các thông tin cần khai báo bao gồm:

Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập:
 • Lương cơ bản: tổng lương cơ bản đã được lĩnh trong năm
 • Làm ngoài giờ: tổng thu nhập do làm việc ngoài giờ
 • Thưởng: tổng các khoản thưởng
 • Khoản khác: tổng các khoản khác không nằm trong các khoản ở trên
 • Doanh thu: tổng doanh thu
 • Phần tính thuế: tổng phần tính thuế
 • Thuế đã khấu trừ: tổng số thuế đã khấu trừ trực tiếp trong năm.
 • Bảo hiểm xã hội: tổng BHXH đã nộp trong năm
 • Bảo hiểm thất nghiệp: tổng BHTN đã nộp trong năm
 • Khấu trừ khác: các khoản khấu trừ khác như ...
 • Quà tặng, từ thiện: các khoản quà tặng, từ thiện bạn đã nhận khi làm việc cho tổ chức đó
 • Thực lĩnh: tổng thực lĩnh của bạn trong năm

Nếu bạn làm việc cho 02 (hoặc nhiều hơn) tổ chức hay cá nhân, bạn phải khai đầy đủ thông tin cho từng tổ chức hay cá nhân đó.

Sản xuất kinh doanh

Nếu bạn có tham gia hoạt động Sản xuất - Kinh doanh, phải khai báo Khoản mục này. Các thông tin cần khai báo bao gồm:

 • Sơ lược về kinh doanh
  • Tên kinh doanh: tên của Doanh nghiệp tham gia kinh doanh.
  • Hình thức kinh doanh: loại hình kinh doanh
  • Địa chỉ
  • Mã số thuế
  • Cổ phần bản thân: Số % cổ phần bạn nẵm giữ
 • Thành viên khác (tất cả các thành viên cùng tham gia kinh doanh)
  • Họ và tên
  • Mã số thuế
  • Cổ phần: Số % cổ phần thành viên đó nẵm giữ
 • Thu nhập

Thu nhập bán hàng, sản xuất, dịch vụ

 • Doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ
 • Chiết khấu thương mại
 • Giảm giá hàng bán hàng
 • Hàng bán bị trả lại
 • Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế giá trị gia tăng
 • Các khoản giảm trừ doanh thu
 • Giá vốn bán hàng
 • Chi phí bán hàng
 • Chi phí quản lý
 • Chi phí sản xuất. kinh doanh hàng hóa, dịch vụ

Thu nhập tài chính

 • Doanh thu hoạt động tài chính
 • Chi phí tài chính
 • (Chi phí lãi tiền vay cho sản xuất. kinh doanh)

Thu nhập kinh doanh

 • Doanh thu hoạt động kinh doanh
 • Chi phí hoạt động kinh doanh
 • Thu nhập chịu thuế từ kinh doanh
Thu nhập khác
 • Thu nhập chịu thuế ngoài Việt Nam
 • Thu nhập khác
 • Chi phí khác

Tổng thu nhập

 • Tổng doanh thu
 • Tổng thu nhập chịu thuế
 • Thuế đã nộp trong năm

Phần của bản thân

 • Tổng doanh thu
 • Tổng thu nhập chịu thuế
 • Thuế đã nộp trong năm

 

Đầu tư vốn: chưa áp dụng cho năm 2009

Chuyển nhượng: chưa áp dụng cho năm 2009

Thừa kế, quà tặng:

Thông tin người cho thừa kế, quà tặng

Thông tin thừa kế, quà tặng

 • Họ và tên
 • Mã số thuế
 • Quốc tịch
 • Địa chỉ
 • Điện thoại / Fax
 • Thư điện tử
 • Văn bản giao nhận làm tại
 • Ngày giao nhận văn bản
 • Ngày công chứng chứng nhận
 • Số chứng nhận quyền sở hữu
 • Cơ quan cấp
 • Ngày cấp
 • Loại tài sản
 • Giá trị tài sản

Thu nhập ngoài Việt nam: tất cả các khoản thu nhập ngoài lãnh thổ Việt nam

 • Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập
 • Phần tính thuế
 • Thuế đã khấu trừ

Thu nhập khác: tất cả các khoản thu nhập nằm ngoài các khoản nêu trên

 • Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập
 • Phần tính thuế
 • Thuế đã khấu trừ
 
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo